Luật quy hoạch đô thị 2009: Điều kiện điều chỉnh quy hoạch

Luật quy hoạch đô thị 2009: Điều kiện điều chỉnh quy hoạch
Nguyễn Trinh

Luật quy hoạch đô thị 2009 được ban hành ngày 17/6/2009. Luật quy định chung về việc tổ chức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị. Nổi bật là nội dung về điều chỉnh quy hoạch đô thị.

 

Theo quy định tại Điều 47 Luật quy hoạch đô thị 2009, quy hoạch đô thị chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

Một là, có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị cấp trên và địa giới hành chính làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch.

Hai là, hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị.

Ba là, quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị và ý kiến cộng đồng.

Bốn là, có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn.

Năm là, phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.

Việc điều chỉnh quy hoạch đô thị phải đảm bảo nguyên tắc:

Một là, tập trung vào nội dung cần điều chỉnh, nội dung không điều chỉnh của đồ án đã phê duyệt vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Hai là, việc điều chỉnh phải trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định rõ các yêu cầu cải tạo, chỉnh trang đô thị để đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu về sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu vực; giải pháp về cải tạo mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển.

Đây là nội dung quy định tại Điều 48 Luật quy hoạch đô thị 2009.

Gởi câu hỏi

402

Văn bản liên quan