Luật sư được lựa chọn tổ chức thực hiện bồi dưỡng

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Văn bản thay thế Thông tư 10/2014/TT-BTP.

Theo Thông tư 02/2019/TT-BTP, Luật sư phải tham gia đầy đủ thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ và được lựa chọn tổ chức thực hiện bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng phù hợp với lĩnh vực hành nghề và nhu cầu bồi dưỡng của mình.

Trước ngày 15/12 hàng năm, Luật sư phải gửi Đoàn Luật sư nơi Luật sư là thành viên một trong các giấy tờ sau đây:

  • Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng do tổ chức quy định tại Điều 4 của Thông tư 02/2019/TT-BTP cấp.

  • Tạp chí, sách, giáo trình đã được xuất bản theo điểm a khoản 2 Điều 5 của Thông tư 02/2019/TT-BTP.

  • Văn bản xác nhận hoặc giấy tờ chứng nhận đã tham gia các hoạt động quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 5 của Thông tư 02/2019/TT-BTP.

Xem các hình thức kỷ luật khi vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng tại Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 05/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan