Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006: Những hành vi bị nghiêm cấm

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006: Những hành vi bị nghiêm cấm
Thúy Trang

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 

Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Luật này, cụ thể:

Một là, lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật để cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại của tổ chức, cá nhân.

Hai là, thông tin, quảng cáo sai sự thật và các hành vi gian dối khác trong hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

Ba là, lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật để gây phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 9 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 được ban hành ngày 29/6/2006 và có hiệu lực ngày 01/01/2007. 

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan