Mới: Thay đổi thời gian báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Đây là quy định đáng quan tâm được đề cập tại Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Theo đó, Điều 5 Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Điều 25 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) theo quy định tại Nghị định 193/2013/NĐ-CP, cụ thể:

che do bao cao tinh hinh hoat dong cua Hop tac xa, Thong tu 09/2019/TT-BKHĐT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12, hợp tác xã báo cáo trung thực, đầy đủ, chính xác bằng văn bản tình hình hoạt động của hợp tác xã của năm với cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-18.

  • Chậm nhất vào ngày 18 tháng 12, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã của năm trên địa bàn huyện theo mẫu quy định tại Phụ lục II-13 gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh.

  • Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của năm trên địa bàn tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục II-14 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh, cấp huyện tổng hợp, gửi các cơ quan có liên quan cùng cấp.

  • Thời gian chốt số liệu báo cáo năm tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 16/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

78

Văn bản liên quan