Một số quy định về phương án ứng phó thiên tai công trình, vùng hạ du đập trong thi công

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đối với đập có chiều cao từ 5 m trở lên hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 50.000 m2 trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập.

Theo đó, trong quá trình thi công thì chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước phải lập phương án ứng phó thiên tai. Cụ thể về hồ sơ, nội dung và trình tự, thủ tục thẩm định được quy định như sau:

1. Hồ sơ trình thẩm định

  • Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;
  • Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;
  • Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;
  • Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;
  • Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có).

2. Nội dung thẩm định

  • Kiểm tra cơ sở pháp lý của hồ sơ trình phê duyệt thẩm định;
  • Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy các tài liệu sử dụng lập phương án;
  • Nhận xét, đánh giá tính hợp lý của hồ sơ và dự thảo phương án.

3. Trình tự, thủ tục thẩm định

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
  • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Xem thêm Nghị định 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan