Mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội

Ngày 03/8/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.

Theo đó, Thông tư 182 quy định chi tiết mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội, cụ thể như sau:

  • Hỗ trợ 100% kinh phí cho Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP;

  • Hỗ trợ tối đa không quá 70% kinh phí cho Doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự (có cơ quan chính trị; điều tra, thanh tra; tác chiến, huấn luyện quân sự); có nhiệm vụ dự bị động viên; làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ.

Tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu bao gồm: Tiền lương theo cấp bậc quân hàm; loại, nhóm, bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung.

Xem thêm nguồn kinh phí và thời gian hỗ trợ tại Thông tư 182/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 18/9/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

137

Văn bản liên quan