Nâng cấp phần phát thanh cho đài truyền thanh huyện

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 02/6/2017 nhằm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nâng cấp phần phát thanh cho đài truyền thanh huyện.

Theo đó Thông tư 05 quy định đối tượng thuộc diện nâng cấp thiết bị để đảm bảo hoạt động cho phần phát thanh của đài truyền thanh huyện:

  • Đài truyền thanh huyện có thiết bị sản xuất, phát sóng đã hết thời gian tính hao mòn tài sản cố định theo quy định hiện hành và đã hư hỏng, không còn sử dụng được;
  • Đài truyền thanh huyện cần bổ sung, thay thế thiết bị để nâng cao năng lực hoạt động.

Đồng thời Thông tư 05 còn quy định việc thực hiện nâng cấp phần truyền thanh cho trạm phát lại phát thanh, truyền hình đối với trạm hiện có, nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật tiếp phát, phát lại các chương trình phát thanh.

Thứ tự ưu tiên như sau:

  • Huyện đảo; huyện nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo quy định pháp luật;
  • Huyện miền núi, biên giới;
  • Các huyện khác.

Ngoài ra Thông tư 05 còn quy định căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định địa điểm, quy mô nâng cấp phần phát thanh, truyền thanh của đài truyền thanh huyện và của trạm phát lại phát thanh, truyền hình trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc ưu tiên đối với khu vực hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 16/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan