Nghị định 59/2017/NĐ-CP: Các loại hình lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Ngày 12/05/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Theo Nghị định 59, lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen bao gồm lợi ích bằng tiền hoặc lợi ích không bằng tiền.

1. Các lợi ích bằng tiền, bao gồm:

 • Tiền thu thập mẫu vật di truyền;
 • Tiền bản quyền;
 • Tiền nhượng quyền thương mại;
 • Các khoản tiền thanh toán một lần hoặc theo đợt theo thỏa thuận;
 • Các lợi ích bằng tiền khác phát sinh trong quá trình sử dụng nguồn gen.

2. Các lợi ích không bằng tiền, bao gồm:

 • Chia sẻ kết quả nghiên cứu;
 • Quyền được tham gia hoạt động hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm thương mại;
 • Quyền được tiếp cận với thông tin khoa học, kỹ thuật liên quan;
 • Chuyển giao công nghệ cho Bên cung cấp nguồn gen;
 • Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển nguồn gen;
 • Quyền sở hữu trí tuệ chung tương ứng với tỷ lệ đóng góp đối với kết quả sáng tạo trên cơ sở tiếp cận nguồn gen;
 • Các lợi ích không bằng tiền khác.

Xem chi tiết Nghị định 59/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan