Nguồn vốn của Tập đoàn TKV đầu tư ở doanh nghiệp khác

Ngày 08/8/2018 Chính phủ thông qua Nghị định 105/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (gọi tắt là TKV).

Theo đó, nguồn vốn của TKV đầu tư ở doanh nghiệp khác bao gồm:

 • Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị những tài sản hữu hình hoặc vô hình thuộc quyền sở hữu, sử dụng của TKV được TKV đầu tư hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác;

 • Vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư, góp vào doanh nghiệp khác giao cho TKV quản lý;

 • Giá trị cổ phần tại các công ty nhà nước thuộc Tập đoàn các công ty TKV đã cổ phần hóa; giá trị vốn nhà nước đầu tư tại công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên;

 • Vốn do TKV vay để đầu tư;

 • Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Hội đồng thành viên TKV thực hiện việc quản lý vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác của TKV thông qua các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Quyết định đầu tư, góp vốn; đầu tư tăng vốn, giảm vốn đầu tư, vốn góp;
 • Quyết định việc:
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên,...;
  • Khen thưởng, kỷ luật, đối với Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,...;
  • Mức lương, phụ cấp, thưởng và các lợi ích khác đối với người đại diện phần vốn góp;
 • Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện phần vốn góp của TKV tại các công ty có cổ phần, vốn góp của TKV thực hiện một số công việc như:
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của TKV tại doanh nghiệp;
  • Định hướng công ty thực hiện mục tiêu do TKV giao và kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn các công ty TKV;
  • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công ty có vốn góp của TKV;
  • ...
 • Giải quyết những kiến nghị của người đại diện phần vốn góp của TKV ở doanh nghiệp khác;
 • Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp ở doanh nghiệp khác.
 • Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của TKV và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của TKV;
 • ...

Chi tiết xem thêm Nghị định 105/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

263

Văn bản liên quan