Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 31/7/2017 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định cụ thể về nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, Thông tư 12 quy định trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện.

Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức để thực hiện hoạt động phát điện đối với từng nhà máy điện.

Đồng thời, thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực được Thông tư 12 quy định tại bảng sau:

TT

Lĩnh vực hoạt động điện lực

Thời hạn tối đa của giấy phép

1

Tư vấn chuyên ngành điện lực

05 năm

2

Phát điện

 

a)

Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

20 năm

b)

Nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

10 năm

3

Truyền tải điện

20 năm

4

Phân phối điện

10 năm

5

Bán buôn điện, bán lẻ điện

10 năm

6

Xuất, nhập khẩu điện

10 năm

 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn tối đa của giấy phép hoạt động điện lực thì cấp theo thời hạn đề nghị.

 Căn cứ điều kiện thực tế về hạng mục công trình điện, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thể cấp giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn ngắn hơn thời hạn quy định

Xem chi tiết Thông tư 12/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14/9/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan