Nguyên tắc giám sát, đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân

Ngày 06/12/2017, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 59/2017/TT-BCA quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư được Thông tư 59 quy định như sau:

  • Bảo đảm tuân thủ các quy định của Thông tư 59 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư và xây dựng.

  • Phát hiện và phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về tình hình thực hiện chương trình, dự án đầu tư.

  • Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, dự án đầu tư và xử lý vi phạm (nếu có).

  • Bảo đảm chủ động, linh hoạt, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Thông tư 59 cũng quy định về chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân, cụ thể:

  • Người quyết định đầu tư.

  • Cục Kế hoạch và đầu tư.

  • Chủ chương trình; chủ dự án thành phần; chủ đầu tư; chủ sử dụng dự án.

  • Cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư.

Xem thêm chi phí thực hiện giám sát, đánh giá tại Thông tư 59/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

112

Văn bản liên quan