Nguyên tắc sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

Những năm gần đây, để giảm bớt lãng phí về thời gian, tiền bạc đối với các thủ tục hành chính, Nhà nước đã đưa ra rất nhiều chính sách để cải cách thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tránh lãng phí. Một trong số đó là Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo nguyên tắc sau:

  • Bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí trong đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin từ trung ương đến cơ sở.

  • Bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  • Bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với nhau; khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử, truyền thông, mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép.

  • Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, công nghệ thông tin, văn thư, lưu trữ, an ninh, an toàn thông tin và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghị định 61/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 21/6/2018, thay thế Quyết định 09/2015/QĐ-TTg

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

270

Văn bản liên quan