Nguyên tắc xác định dòng chảy tối thiểu trên hạ lưu các sông

Ngày 22/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 64/2017/TT-BTNMT quy định cụ thể về nguyên tắc xác định dòng chảy tối thiểu trên hạ lưu các sông.

 Theo đó, Thông tư 64 quy định khi xác định dòng chảy tối thiểu cần phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

  • Việc xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu hồ chứa phải được thực hiện đối với từng vị trí cụ thể trên sông, suối và phải đảm bảo tính hệ thống trên lưu vực sông.

  • Bảo đảm công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình đẳng về quyền lợi giữa các đối tượng khai thác, sử dụng nước, giữa các địa phương ở thượng du và hạ du.

  • Phù hợp với đặc điểm nguồn nước, chế độ dòng chảy trên sông suối đặc điểm địa hình, nhu cầu sử dụng nước, vai trò của sông, suối trong hệ thống sông và các chức năng khác của nguồn nước; phù hợp với quy mô, phương thức khai thác, khả năng vận hành điều tiết nước của hồ chứa.

  • Phù hợp với các thỏa thuận và cam kết chia sẻ lợi ích trong khai thác sử dụng nước với các quốc gia láng giềng có chung nguồn nước.

Xem chi tiết Thông tư 64/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05/02/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan