Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thông tin

Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thông tin
Bích Hoa

Ngày 16/06/2010, Quốc Hội đã ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đáng chú ý tại văn bản này là nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thông tin.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 37 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, trong hoạt động thông tin, Ngân hàng nhà nước có những nhiệm vụ sau:

  • Tổ chức thu nhận, sử dụng, lưu trữ, cung cấp và công bố thông tin phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Tổ chức, giám sát việc cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng có quan hệ với tổ chức tín dụng cho tổ chức tín dụng;
  • Hướng dẫn việc cung cấp thông tin và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Việc phát ngôn và cũng cấp thông tin của Ngân hàng nhà nước được được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 48/2014/TT-NHNN

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm công bố theo thẩm quyền các thông tin sau đây:

  • Chủ trương, chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng;
  • Quyết định điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và ngân hàng;
  • Tình hình diễn biến tiền tệ và ngân hàng;
  • Thông báo liên quan đến việc thành lập, mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản hoặc giải thể tổ chức tín dụng;
  • Kết quả tài chính và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Xem thêm các nội dung liên quan tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 có hiệu lực ngày 01/01/2011.  

Gởi câu hỏi

452

Văn bản liên quan