Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý tài sản công

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhiều lĩnh vực. Trong quản lý tài sản công, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài Chính được quy định như sau.

1. Thống nhất quản lý nhà nước về tài sản công theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công theo quy định của pháp luật;

2. Chủ trì, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công;

3. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc mua sắm, xác lập sở hữu, giao, khai thác, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng tài sản công theo quy định của pháp luật;

4. Xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức kiểm tra đối với công tác mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật và phân công của Thủ tướng Chính phủ;

5. Tham gia ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng do các bộ, cơ quan khác ở trung ương xây dựng trước khi ban hành;

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trong cả nước, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội.

Chi tiết xem tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 26/07/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

236

Văn bản liên quan