Nội dung huấn luyện ATVSLĐ cho người làm công tác ATVSLĐ

Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Cụ thể, quy trình và nội dung thực hiện cho khóa huấn luyện ATVSLĐ được Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

TT

Nội dung công việc

Định mức thời gian (Giờ/ nội dung)

Số người thực hiện

Thành giờ quy đổi

Ghi chú

A

Chuẩn bị trước khi huấn luyện

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch huấn luyện

2 giờ

1 người

2 giờ

- Khảo sát, thông tin về lớp học, đối tượng huấn luyện...

- Hợp đồng huấn luyện.

- Xây dựng chương trình huấn luyện và các điều kiện chuẩn bị huấn luyện.

2

Tổ chức thực hiện kế hoạch chiêu sinh

3 giờ

2 người

6 giờ

- Công văn chiêu sinh.

- Phiếu đăng ký học.

- Gửi thông báo chiêu sinh và tiếp nhận đăng ký, tổng hợp danh sách lớp học.

3

Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn học tập các nội dung huấn luyện

2 giờ

1 người

2 giờ

- Photo tài liệu học tập các nội dung chương trình học.

B

Tổ chức thực hiện

     

 

5

Tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện

7 giờ

1 người

7 giờ

- Theo dõi quá trình lên lớp của học viên.

- Kiểm tra điều kiện lên lớp của Người huấn luyện.

C

Kết thúc huấn luyện

     

 

...

 

Tổng cộng

28,2 giờ

 

38,5 giờ

 

 

Xem định mức thiết bị huấn luyện tại Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan