Nội dung thanh tra chuyên ngành về quy hoạch KTXH của Bộ Kế hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT quy định chi tiết Nghị định 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, công tác thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gồm các nội dung sau:

  • Việc thực hiện trình tự, thủ tục lập quy hoạch.

  • Việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

  • Việc thực hiện quy định về kinh phí cho công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

  • Việc thực hiện quy định về điều kiện, nội dung, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (nếu có).

  • Việc thực hiện quy hoạch, gồm: công bố công khai quy hoạch đã phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch; tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm; tiến độ thực hiện các mục tiêu và các sản phẩm chủ lực của quy hoạch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2015.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan