Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 08/2014/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh Ngày ban hành: 26/11/2014 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 216/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA ...
 • Chương QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 3. Quy định chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển ...
 • Điều 4. Quy định chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực phân bổ, quản lý và sử dụng ...
 • Điều 5. Quy định chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu thầu
 • Điều 6. Quy định chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư nước ...
 • Điều 7. Quy định chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ...
 • Điều 8. Quy định chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý và hoạt động đối với ...
 • Điều 9. Quy định chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh ...
 • Điều 10. Quy định chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác ...
 • Điều 11. Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo
 • Chương III CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 12. Quy định về việc gửi kết luận thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 13. Quy định về báo cáo thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư
 • Điều 14. Quy định về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục I Mẫu đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT ngày ...
 • Phụ lục II Đề cương báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư kèm theo ...
 • Phụ lục III Biểu tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư ban hành kèm theo Thông tư ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT

Đang cập nhật