Phải nộp báo cáo tập sự đấu giá trong vòng 15 ngày từ khi kết thúc tập sự

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 16/5/2017 nhằm quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự.

Theo đó Thông tư 06 quy định chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, người tập sự nộp báo cáo kết quả tập sự tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách tập sự. Báo cáo kết quả tập sự bao gồm:

  • Kỹ năng hành nghề và kinh nghiệm thu nhận được từ quá trình tập sự;

  • Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự (nếu có) và đề xuất, kiến nghị.

Đồng thời Thông tư 06 còn quy định báo cáo kết quả tập sự phải có nhận xét của đấu giá viên hướng dẫn tập sự và xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự về quá trình và kết quả tập sự.

Xem chi tiết Thông tư 06/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

175

Văn bản liên quan