Phải trình phương án trục vớt trước khi trục vớt tài sản đắm chìm

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Trước khi tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm, các đối tượng dưới đây phải lập phương án trục vớt:

  • Chủ sở hữu tài sản chìm đắm có trách nhiệm trực tiếp hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện lập phương án;
  • Trường hợp không xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm hoặc chủ sở hữu tài sản chìm đắm không thực hiện việc lập phương án đúng thời hạn quy định, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án quyết định giao tổ chức, cá nhân khác lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm;
  • Cảng vụ có trách nhiệm tổ chức lập phương án trục vớt đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm trong các trường hợp sau:
    • Chủ sở hữu tài sản chìm đắm không thực hiện lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm đúng thời hạn theo quy định;
    • Tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu hoặc tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Phương án trục vớt phải được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Xem chi tiết tại Nghị định 05/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Ngọc Duyên -

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan