Phân loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Thông tư 20/2017/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành vào ngày 10/5/2017 quy định cụ thể về việc phân loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Theo đó Thông tư 20 quy định thuốc gây nghiện bao gồm các loại sau đây:

  • Chứa một hoặc nhiều dược chất gây nghiện hoặc thuốc chứa dược chất gây nghiện phối hợp với dược chất hướng thần và có hoặc không có tiền chất dùng làm thuốc.
  • Chứa dược chất gây nghiện (có hoặc không có dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc) phối hợp với dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trong đó nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện lớn hơn nồng độ, hàm lượng quy định.

Đồng thời Thông tư 20 còn quy định thuốc hướng thần bao gồm các loại sau đây:

  • Chứa một hoặc nhiều dược chất hướng thần hoặc thuốc có chứa dược chất hướng thần phối hợp với tiền chất dùng làm thuốc.
  • Chứa dược chất hướng thần (có hoặc không có dược chất gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc) phối hợp với dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, trong đó nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần lớn hơn nồng độ, hàm lượng quy định.

Thuốc tiền chất được Thông tư 20 quy định bao gồm các loại thuốc sau đây:

  • Chứa một hoặc nhiều tiền chất dùng làm thuốc;
  • Chứa tiền chất dùng làm thuốc (có hoặc không có dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần) phối hợp với dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trong đó nồng độ, hàm lượng tiền chất dùng làm thuốc lớn hơn nồng độ, hàm lượng theo quy định, nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện (nếu có) nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng theo quy định, nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần (nếu có) nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng theo quy định pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 20/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

1,171

Văn bản liên quan