Phí ủy thác tư pháp dân sự có yếu tố nước ngoài là 150.000 đồng

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 203/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài.

Theo đó, phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài là 150.000 đồng/hồ sơ và không bao gồm các chi phí sau: Chi phí giám định, phí công chứng, bưu điện.

Cũng theo Thông tư 203/2016/TT-BTC, công dân Việt Nam thuộc các đối tượng tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2008/NĐ-CP được miễn phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc kê khai, nộp phí được thực hiện như sau:

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 203/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan