Quy định mới về điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

Thông tư 09/2017/TT-BNV đã được Bộ Nội vụ ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo như sửa đổi tại Thông tư 09, việc thành lập thôn mới, tổ dân phố mới phải bảo đảm các điều kiện sau:

Quy mô số hộ gia đình:

  • Đối với thôn: Ở vùng đồng bằng miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên phải có từ 400 hộ gia đình trở lên; khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên;
  • Đối với tổ dân phố: ở vùng đồng bằng phải có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 300 hộ gia đình trở lên.

Các điều kiện khác:

  • Thôn và tổ dân phố cần có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp đặc thù, điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới sẽ có những điểm khác biệt, cụ thể:

  • Ở khu vực biên giới, ở đảo biệt lập trên biển cách xa đất liền thì điều kiện và quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định chung nêu trên.
  • Đối với thôn, tổ dân phố đã hình thành từ lâu do xâm canh, xâm cư hoặc di dân tự do thì điều kiện, quy trình, thủ tục và hồ sơ được thực hiện theo quy định như đối với việc thành lập mới và giải thể thôn, tổ dân phố; nếu không đủ quy mô thì thực hiện việc ghép cụm dân cư.

Xem thêm tại Thông tư 09/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

312

Văn bản liên quan