Quy định mới về kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước

Nghị định 114/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 04/9/2018 quy định quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động liên quan đến đập, hồ chứa nước trên lãnh thổ nước Việt Nam.

Theo đó Nghị định 114 quy định trách nhiệm kê khai và trách nhiệm tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước của các bên như sau:

1. Trách nhiệm kê khai

  • Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước lập và gửi bản kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước đến cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày làm việc, tính từ ngày nghiệm thu đưa vào khai thác.
  • Trường hợp đập, hồ chứa nước đang khai thác mà chưa kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước thì tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước lập và gửi bản kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 45 ngày làm việc, tính từ ngày 04/9/2018. 
  • Đập, hồ chứa nước đang khai thác khi điều chỉnh quy mô, mục đích sử dụng; thay đổi chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân khai thác phải điều chỉnh bản kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Tờ khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 114.

2. Trách nhiệm tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước

Đối với đập, hồ chứa thủy lợi:

  • UBND cấp huyện tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đối với đập, hồ chứa thủy lợi nhỏ trên địa bàn.
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đối với đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, lớn, vừa trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông số kỹ thuật, thông tin quản lý đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với đập, hồ chứa thủy điện: Sở Công Thương tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông số kỹ thuật, thông tin quản lý đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn; báo cáo UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

Nghị định 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

668

Văn bản liên quan