Quy định mới về sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Nghị định 97 quy định cụ thể các trường hợp sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành mới quyết định xử lý vi phạm hành chính như sau:

1. Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Có sai sót về kỹ thuật soạn thảo làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định;
  • Có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định.

2. Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được đính chính khi có sai sót về kỹ thuật soạn thảo mà không làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định.

3. Người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính;
  • Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;
  • Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
  • Có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đối với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

4. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai sót, người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Có sai sót về nội dung làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định;
  • Quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý vi phạm hành chính.

5. Trong các trường hợp hủy bỏ quyết định xử lý vi phạm hành chính như trên, nếu có căn cứ để ban hành quyết định mới thì người đã ban hành quyết định phải ban hành quyết định mới hoặc chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định mới.

Xem thêm Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

1,929

Văn bản liên quan