Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Số hiệu: 81/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/07/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
 • Điều 1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 2. Quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu ...
 • Điều 3. Quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc ...
 • Điều 4. Quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc ...
 • Điều 5. Xác định thẩm quyền xử phạt
 • Điều 6. Lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 7. Áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề
 • Điều 8. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức ...
 • Điều 9. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích ...
 • Điều 10. Hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt
 • Điều 11. Chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính
 • Điều 12. Thủ tục chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu để bán đấu giá
 • Điều 13. Xác định tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • Điều 14. Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
 • Điều 15. Biện pháp nhắc nhở
 • Điều 16. Lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • Điều 17. Thông báo về việc lập hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử ...
 • Điều 18. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính khi thi hành công vụ
 • Chương 2. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • MỤC 1. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 19. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 20. Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành ...
 • Điều 21. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 22. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 23. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 24. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 25. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 • MỤC 2. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 27. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Kinh phí tổ chức thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 32. Mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Mẫu quyết định số 01 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản
 • Mẫu quyết định số 02 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính
 • Mẫu quyết định số 03 QUYẾT ĐỊNH Hoãn thi hành quyết định phạt tiền
 • Mẫu quyết định số 04 QUYẾT ĐỊNH Giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính
 • Mẫu quyết định số 05 QUYẾT ĐỊNH Về việc nộp tiền phạt nhiều lần
 • Mẫu quyết định số 06 QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Mẫu quyết định số 07 QUYẾT ĐỊNH Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được ...
 • Mẫu quyết định số 08 QUYẾT ĐỊNH Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
 • Mẫu quyết định số 09 QUYẾT ĐỊNH Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính
 • Mẫu quyết định số 10 QUYẾT ĐỊNH Tịch thu tang vật vi phạm hành chính
 • Mẫu quyết định số 11 QUYẾT ĐỊNH Thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Mẫu quyết định số 12 QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 • Mẫu quyết định số 13 QUYẾT ĐỊNH Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 • Mẫu quyết định số 14 QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ ...
 • Mẫu quyết định số 15 QUYẾT ĐỊNH Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy ...
 • Mẫu quyết định số 16 QUYẾT ĐỊNH Khám người theo thủ tục hành chính
 • Mẫu quyết định số 17 QUYẾT ĐỊNH Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
 • Mẫu quyết định số 18 QUYẾT ĐỊNH Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • Mẫu quyết định số 19 QUYẾT ĐỊNH Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở
 • Mẫu quyết định số 20 QUYẾT ĐỊNH Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách ...
 • Mẫu biên bản số 01 BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Mẫu biên bản số 02 BIÊN BẢN Phiên giải trình trực tiếp
 • Mẫu biên bản số 03 BIÊN BẢN Về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt ...
 • Mẫu biên bản số 04 BIÊN BẢN Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Mẫu biên bản số 05 BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục ...
 • Mẫu biên bản số 06 BIÊN BẢN Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • Mẫu biên bản số 07 BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • Mẫu biên bản số 08 BIÊN BẢN Bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
 • Mẫu biên bản số 09 BIÊN BẢN Khám người theo thủ tục hành chính
 • Mẫu biên bản số 10 BIÊN BẢN Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
 • Mẫu biên bản số 11 BIÊN BẢN Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • Mẫu văn bản giao quyền VĂN BẢN GIAO QUYỀN Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, ngày 19/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính trừ cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao thì sẽ bị xử lý theo pháp luật chuyên ngành. 

Với 3 chương, 34 điều và 01 phụ lục một số biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 81 quy định chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, xác định thẩm quyền xử phạt, quy định hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt và những quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính thông qua một loạt điều luật quy định trách nhiệm của các Bộ (Bộ Tư pháp, –Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính) và cơ quan ngang Bộ. 

Ngoài ra, Nghị định 81 cũng bảo vệ người chưa thành niên, hướng tới việc giáo dục hơn răn đe khi xử lý vi phạm những đối tượng này thể hiện thông qua các Điều 13, 14, 15 của Nghị định. 

Mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định 81/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/07/2013, thay thế Nghị định 128/2008/NĐ-CP; Nghị định 124/2005/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 81/2013/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật