Quy định mới về thời điểm và thời gian thực hiện thống kê đất đai

Ngày 14/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Theo Thông tư 27, thời điểm thống kê đất đai định kỳ hàng năm được tính đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Về thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai định kỳ hàng năm được quy định như sau:

  • UBND cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 15 tháng 11 hàng năm; hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 16 tháng 01 năm sau;

  • UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp tỉnh trước ngày 01 tháng 02 năm sau;

  • UBND cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TNMT trước ngày 16 tháng 02 năm sau;

  • Bộ TNMT hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 3 năm sau;

Xem chi tiết tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

502

Văn bản liên quan