Thông tư 27/2018/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2018/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 27/2018/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa Ngày ban hành: 14/12/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Thống kê

Mục lục Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai
 • Điều 5. Thời điểm và thời gian thực hiện thống kê đất đai
 • Điều 6. Thời điểm và thời gian thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Điều 7. Trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, lập ...
 • Chương II THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐỊNH KỲ
 • Mục 1. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, BIỂU THỐNG KÊ VÀ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI ĐỊNH KỲ
 • Điều 8. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ về loại đất
 • Điều 9. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ về loại đối tượng sử dụng đất; loại đối tượng được ...
 • Điều 10. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ theo khu vực tổng hợp
 • Điều 11. Chỉ tiêu tổng diện tích đất của đơn vị hành chính trong thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ
 • Điều 12. Hệ thống biểu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ
 • Mục 2. NỘI DUNG THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI À LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐỊNH KỲ
 • Điều 13. Nội dung thực hiện thống kê đất đai định kỳ
 • Điều 14. Nội dung thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ
 • Điều 15. Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ
 • Mục 3. PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ...
 • Điều 16. Phương pháp thực hiện thống kê đất đai định kỳ
 • Điều 17. Phương pháp thực hiện kiểm kê đất đai định kỳ
 • Điều 18. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Điều 19. Trình tự thực hiện thống kê đất đai định kỳ
 • Điều 20. Trình tự thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ
 • Điều 21. Thống kê, kiểm kê định kỳ đất quốc phòng, an ninh.
 • Mục 4. KIỂM TRA, GIAO NỘP, QUẢN LÝ KẾT QUẢ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI ĐỊNH KỲ
 • Điều 22. Kiểm tra kết quả thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ
 • Điều 23. Hồ sơ giao nộp kết quả thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ
 • Điều 24. Lưu trữ, quản lý và cung cấp dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ
 • Chương III KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CHUYÊN ĐỀ
 • Điều 25. Kiểm kê đất đai chuyên đề
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2018/TT-BTNMT để xử lý: