Quy định về Hội đồng khoa học đánh giá đề tài ứng dụng KHCN

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Theo Thông tư 15/2016/TT-BKHCN, Hội đồng khoa học do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

  • Hướng nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ;

  • Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện đề tài;

  • Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Cũng theo Thông tư 15/2016/TT-BKHCN, Hội đồng khoa học bao gồm các thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý. Thành viên Hội đồng khoa học phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  • Đáp ứng các tiêu chí như đối với chuyên gia đánh giá quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 15/2016/TT-BKHCN;

  • Được các nhà khoa học, nhà quản lý trong cùng lĩnh vực chuyên môn tín nhiệm giới thiệu;

  • Thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ;

  • Cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

194

Văn bản liên quan