Quy định về kiểm định phương tiện đo trong quân sự

Đầu năm 2019, Thông tư 02/2019/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Theo đó, phương tiện đo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng phải được kiểm định, việc kiểm định được Thông tư 02 quy định như sau:

  • Việc kiểm định do các cơ sở Đo lường-Chất lượng trong Bộ Quốc phòng và các tổ chức kiểm định ngoài Quân đội thực hiện.

  • Các cơ sở Đo lường-Chất lượng trong Bộ Quốc phòng chỉ được thực hiện kiểm định phương tiện đo theo năng lực đã được Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng công nhận.

  • Tổ chức kiểm định ngoài Quân đội thực hiện kiểm định phải được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền công nhận hoặc chỉ định đủ năng lực thực hiện.

  • Thực hiện kiểm định phải tuân thủ theo quy trình kiểm định đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng hoặc cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành ban hành.

Xem các quy định khác tại Thông tư 02/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

203

Văn bản liên quan