Quy định về sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ theo Luật sửa đổi

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999. Theo đó, các quy định về sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ cũng có sự thay đổi.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 sửa đổi, bổ sung Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ trong các trường hợp sau đây:

  • Đủ điều kiện nghỉ hưu;
  • Hết tuổi phục vụ tại ngũ;
  • Do thay đổi tổ chức, biên chế mà không còn nhu cầu bố trí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng;
  • Không còn đủ tiêu chuẩn quy định đối với sĩ quan tại ngũ.

Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ theo một trong các hình thức:

  • Nghỉ hưu;
  • Chuyển ngành;
  • Phục viên;
  • Nghỉ theo chế độ bệnh binh.

Khi thôi phục vụ tại ngũ, nếu đủ tiêu chuẩn và chưa hết hạn tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị thì chuyển sang ngạch sĩ quan dự bị.

Xem thêm: Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 có hiệu lực ngày 01/7/2008. 

Gởi câu hỏi

736

Văn bản liên quan