Quy định về thẩm định nguồn vốn thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ

Ngày 02/12/2016, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương đối với danh mục các dự án nhóm C quy mô nhỏ và lập báo cáo thẩm định.

Nội dung báo cáo phải có các thông tin sau đây:

  • Về nguồn vốn: Sự phù hợp của các dự án đối với nguồn vốn đầu tư, mục tiêu, đối tượng của chương trình;

  • Về cân đối vốn: Khả năng bố trí vốn cho các dự án trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư trung hạn hoặc hàng năm của chương trình, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật;

  • Danh mục các dự án được thẩm định: Tên dự án, địa điểm, quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian và hình thức thực hiện.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan