Quy định về trách nhiệm thực hiện giám sát đề án thăm dò khoáng sản

Thông tư 44/2016/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành ngày 26/12/2016, quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo đó, việc thực hiện giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản được Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định như sau:

  • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở TNMT cấp tỉnh bố trí đơn vị, cá nhân thực hiện việc giám sát Đề án thăm dò khoáng sản.

  • Lập kế hoạch giám sát phù hợp với chương trình, kế hoạch thi công Đề án thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; lập Báo cáo giám sát.

  • Hoạt động giám sát tuân thủ đầy đủ nguyên tắc giám sát tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

  • Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý trong trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản vi phạm nội dung Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc thực hiện không đúng quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật.

  • Đơn vị, cá nhân thực hiện giám sát chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám sát.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 44/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan