Thông tư 44/2016/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 44/2016/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 44/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
 • Điều 3. Hạng mục, hình thức giám sát
 • Điều 4. Nội dung giám sát trực tiếp
 • Điều 5. Nội dung giám sát gián tiếp
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
 • Điều 7. Trách nhiệm thực hiện giám sát
 • Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01. Nội dung kế hoạch giám sát
 • Mẫu số 02. Nhật ký giám sát
 • Mẫu số 03. Biên bản giám sát
 • Mẫu số 04. Biên bản giám sát
 • Mẫu số 05. Biên bản giám sát
 • Mẫu số 06. Báo cáo giám sát
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 44/2016/TT-BTNMT để xử lý: