Quy định về vốn hoạt động của VAMC

Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ban hành ngày 05/01/2017. Theo đó, Thông tư này quy định về vốn hoạt động của VAMC cụ thể như sau:

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu gồm:

  • Vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng;
  • Quỹ đầu tư phát triển;
  • Các nguồn vốn chủ sở hữu khác theo quy định của pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Vốn huy động:

  • Trái phiếu do VAMC phát hành để mua nợ xấu theo giá trị thị trường và trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  • Các nguồn vốn huy động khác theo quy định của pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 01/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 21/2/2017.  

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan