Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá được mở tài khoản tại đâu?

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 72/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, tại Điều 1 Thông tư 72/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC quy định về nơi mở tài khoản của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

quy phong chong tac hai thuoc la duoc mo tai khoan o dau, Thong tu 72/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá được mở tài khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá ban hành kèm theo Quyết định 47/2013/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cụ thể, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại Nhà nước theo quy định của pháp luật. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu.

Cùng với đó, theo quy định tại Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC thì cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải tự nộp khoản đóng góp bắt buộc vào tài khoản của Quỹ cùng với thời điểm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể:

  • Đối với thuốc lá nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu phải tự chịu trách nhiệm, tự nộp khoản đóng góp bắt buộc trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Cơ quan hải quan phối hợp với Quỹ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

  • Đối với thuốc lá sản xuất trong nước và đối với thuốc lá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước, thời hạn nộp khoản đóng góp bắt buộc chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai khoản đóng góp bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Xem chi tiết tại Thông tư 72/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan