Quyền kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ngày 08/8/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 105/2018/NĐ-CP về quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt là Tập đoàn TKV) được quyền kinh doanh trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh; kế hoạch phối hợp kinh doanh; tổ chức bộ máy quản lý;

 • Kinh doanh những ngành, nghề, lĩnh vực quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; mở rộng quy mô kinh doanh;

 • Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và nước ngoài và ký kết hợp đồng. Quản lý thống nhất việc tiêu thụ than, alumin, vật liệu nổ công nghiệp và thị trường nội bộ;

 • Quyết định giá mua, giá bán các sản phẩm và dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá;

 • Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

 • Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

 • Nhượng bán một phần hoặc toàn bộ vốn mà TKV đã đầu tư ở đơn vị trực thuộc, công ty con hoặc công ty liên kết;

                                  

 • Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu đối với công ty con do TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ;

 • Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác của TKV;

 • Quyết định thuê một phần hoặc toàn bộ công ty khác; mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác; quyết định góp vốn, nắm giữ, đầu tư tăng vốn, giảm vốn của TKV tại các doanh nghiệp khác và các hình thức đầu tư ra ngoài TKV khác;

 • Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động, đơn giá tiền lương và định mức các chi phí khác;

 • Tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động; bố trí, sử dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động; lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng cho người lao động;

 • Có các quyền kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.

Xem thêm Nghị định 105/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/8/2018.

-Thanh Lâm-

Gởi câu hỏi

230

Văn bản liên quan