Sẽ chỉ còn 3 trường hợp hưởng chế độ viên chức suốt đời từ 01/01/2020

Đây là nôi dung đáng chú ý được quy định tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức , dự kiến có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020.

Ảnh minh họa - Internet.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 2 của Dự thảo này sửa đổi Điều 25 Luật Viên chức 2010 về các loại hợp đồng làm việc của viên chức thì kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn.

Theo đó, hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Và theo nội dung sửa đổi tại Dự thảo này, từ ngày 01/01/2020, sẽ chỉ có 03 trường hợp được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, bao gồm:

  • Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực;
  • Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;
  • Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, sẽ không còn trường hợp viên chức thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn được đương nhiên chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn như hiện nay nữa, hay nói cách khác, sẽ không còn chế độ viên chức suốt đời.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

49,700

Văn bản liên quan