Sửa đổi nhiều quy định của Luật dầu khí

Luật Dầu khí sửa đổi 2000 được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09/6/2000 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2000.

 

Theo đó, Luật Dầu khí sửa đổi 2000 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Luật dầu khí 1993 như sau:

  • Cho phép áp dụng tập quán trong hoạt động dầu khí

Cụ thể: Trong trường hợp Luật dầu khí và các quy định khác của pháp luật Việt Nam chưa quy định về vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động dầu khí thì các bên ký kết hợp đồng dầu khí có thể thoả thuận áp dụng pháp luật quốc tế, tập quán quốc tế trong hoạt động dầu khí hoặc luật của nước ngoài về dầu khí, nếu pháp luật quốc tế, tập quán quốc tế hoặc luật của nước ngoài đó không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam

  • Bổ sung thêm 02 khái niệm:

- Người điều hành là tổ chức, cá nhân đại diện cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí, điều hành các hoạt động trong phạm vi được uỷ quyền;

- Dự án khuyến khích đầu tư dầu khí là dự án tiến hành các hoạt động dầu khí tại vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất đặc biệt khó khăn theo danh mục các lô do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  • Không giới hạn diện tích tìm kiếm thăm dò đối với một hợp đồng dầu khí

Đây là điểm mới được đề cập tại Luật Dầu khí sửa đổi 2000, theo đó trong trường hợp đặc biệt, Chính phủ Việt Nam có thể cho phép diện tích tìm kiếm thăm dò đối với một hợp đồng dầu khí trên 2 lô. Như vậy đã bỏ đi quy định không quá 4 lô so với quy định tại Luật dầu khí 1993.

  • Cụ thể hơn về thuế lợi tức. Theo đó:

- Tổ chức, cá nhân tiến hành tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 50%;

- Tổ chức, cá nhân tiến hành tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại các dự án khuyến khích đầu tư dầu khí phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 32%;

- Tổ chức, cá nhân tiến hành tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tối đa là 02 năm và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tối đa là 02 năm tiếp theo. Việc miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Chính phủ Việt Nam quy định.

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan