Tài liệu bồi dưỡng kiến thức thông tin dân tộc do các Bộ chủ trì xây dựng

Ngày 05/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền-về dân tộc, tôn giáo.

xay dung chuong trinh, tai lieu boi duong kien thuc thong tin dan toc, Thong tu 15/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo Thông tư 15/2019/TT-BTTTT, chương trình, tài liệu bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo dùng chung do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương chủ trì xây dựng, gồm có:

  • Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc: do Ủy ban Dân tộc chủ trì;

  • Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo: do Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) chủ trì;

  • Chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam; về những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội: do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì.

Trong quá trình xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền, các cơ quan chủ trì (nêu tại khoản 1 Điều này) có trách nhiệm phối hợp với nhau và với các cơ quan liên quan theo kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông để đảm bảo khả thi, đồng bộ, tránh thiếu sót hoặc chồng chéo.

Ngoài chương trình, tài liệu dùng chung, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng bổ sung các tài liệu chuyên đề phục vụ bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý, lĩnh vực hoạt động và mục tiêu của Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Các địa phương, ngoài việc sử dụng các chương trình, tài liệu nêu trên, căn cứ điều kiện cụ thể, xây dựng bổ sung các tài liệu theo yêu cầu đặc thù bằng nguồn ngân sách địa phương để phục vụ các lớp bồi dưỡng, tập huấn do địa phương tổ chức.

Thông tư này quy định chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn được xây dựng bao gồm: Sản phẩm in, video và các sản phẩm thông tin đã được số hóa.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 15/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 20/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

202

Văn bản liên quan