Thẩm quyền xử phạt VPHC lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Nghị định 64/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định 64, các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: Chủ tịch UBND các cấp, Thanh tra, Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường.

Việc phân định thẩm quyền xử phạt hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các cơ quan trên được quy định như sau:

  • Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử lý đối với hành vi quy định tại Điều 27 Nghị định 64 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  • Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thanh tra có thẩm quyền xử lý đối với hành vi quy định tại tại Điều 28 Nghị định 64 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  • Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý đối với hành vi quy định tại Điều 29 Nghị định 64 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  • Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định tại Khoản 8 Điều 10; Khoản 2 Điều 21 của Nghị định 64 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  • Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định tại Điều 8; Khoản 2 Điều 9; Khoản 8 Điều 10; Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 11; Điều 17; Điều 21 của Nghị định 64 theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

  • Người có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định tại Khoản 8 Điều 10; Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 11; Điều 21 của Nghị định 64 theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Nghị định 64/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

291

Văn bản liên quan