Thiếu số năm đóng BHXH, làm thế nào để hưởng lương hưu nhanh nhất?

Trường hợp thiếu số năm đóng BHXH (20 năm) nhưng muốn hưởng lương hưu trong thời gian nhanh nhất thì người lao động có thể thực hiện theo quy định sau.

Người lao động muốn hưởng lương hưu phải đáp ứng đủ hai điều kiện về tuổi nghỉ hưu, đối với nam là 60 tuổi, nữ là 55 tuổi và về số năm đóng BHXH là từ 20 năm trở lên. Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đáp ứng được điều kiện về số năm đóng BHXH thì người lao động có thể lựa chọn đóng BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu.

Về phương thức đóng BHXH tự nguyện, Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 03 tháng một lần;

c) Đóng 06 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

Như vậy, tùy thuộc vào số năm đóng BHXH còn thiếu thì người lao động có thể lựa chọn một trong các phương thức nêu trên để đóng cho đủ 20 năm. Trường hợp số năm đóng BHXH còn thiếu lớn hơn 10 năm thì người lao động đóng cho đủ 10 năm, sau đó sẽ được đóng một lần cho những năm còn thiếu và được hưởng lương hưu theo quy định.

Về thời điểm hưởng lương hưu

Điều 6 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về thời điểm hưởng lương hưu như sau:

- Thời điểm hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu.

- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Ví dụ: Tháng 8/2016, bà G đủ 55 tuổi và có 17 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Bà G có nguyện vọng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để đủ Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng. Ngay trong tháng 8/2016 bà G đóng đủ số tiền cho những năm thiếu cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Như vậy, thời Điểm hưởng lương hưu của bà G được tính từ ngày 01/9/2016. 

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

2,821

Văn bản liên quan