Thời gian được tính tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Theo Thông tư 02/2019/TT-BTP, Luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm đó khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết sách, giáo trình được xuất bản về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư hoặc kỹ năng hành nghề luật sư;

  • Tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư; tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư này;

  • Tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo chức danh tư pháp;

  • Tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài;

  • Tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm từ 01 ngày trở lên về các nội dung theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 02/2019/TT-BTP do Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức.

Xem trường hợp miễn tham gia bồi dưỡng tại Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 05/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

266

Văn bản liên quan