Thời gian làm việc trong Hệ thống thanh toán liên ngân hàng từ 01/11/2019

Nội dung này được quy định tại Thông tư 37/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 30/12/2016 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

Theo đó các thời điểm áp dụng trong Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia (gọi tắt là Hệ thống TTLNH) được Thông tư 37 quy định như sau:

- Thời điểm Hệ thống TTLNH bắt đầu hoạt động: 8 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán:

  • Đối với Lệnh thanh toán giá trị thấp: 16 giờ 00 phút đối với ngày làm việc bình thường, 17 giờ 00 phút đối với 02 ngày làm việc cuối tháng;
  • Đối với Lệnh thanh toán giá trị cao và Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ: 17 giờ 00 phút đối với ngày làm việc bình thường, 17 giờ 45 phút đối với 02 ngày làm việc cuối tháng;

- Thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày (kiểm tra các điều kiện đối chiếu, thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý Quốc gia); từ 17 giờ 15 phút đối với ngày làm việc bình thường, từ 18 giờ 00 phút đối với 02 ngày làm việc cuối tháng.

Đồng thời Thông tư 37 còn quy định trong trường hợp có thay đổi các thời điểm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định và thông báo bằng văn bản cho thành viên trước thời gian có hiệu lực tối thiểu 30 ngày trừ trường hợp thay đổi thời điểm vào thời gian quyết toán năm hoặc Hệ thống TTLNH hoạt động vào các ngày nghỉ, Lễ, Tết.

Lưu ý đối với trường hợp có sự thay đổi về thời điểm vào thời gian quyết toán năm hoặc Hệ thống TTLNH hoạt động vào các ngày nghỉ, Lễ, Tết thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH thông báo bằng văn bản cho thành viên và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước trước thời gian có hiệu lực tối thiểu 05 ngày làm việc.

Xem chi tiết Thông tư 37/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

1,831

Văn bản liên quan