Thời gian thực hiện kiểm kê đất đai áp dụng từ 01/3/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã ký ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Theo Thông tư 27, thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm được tính đến hết ngày 31 tháng 12 của năm có chữ số tận cùng là 4 và 9. Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm được quy định như sau:

  • UBND cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm kiểm kê; hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 16 tháng 01 của năm sau;

  • UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp tỉnh trước ngày 01 tháng 3 của năm sau;

  • UBND cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TNMT trước ngày 16 tháng 4 của năm sau;

  • Bộ TNMT hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 6 của năm sau;

Xem thêm tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,333

Văn bản liên quan