Thời gian thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp bộ không quá 24 tháng

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT, tùy thuộc vào mục tiêu của đề tài khoa học và công nghệ thì sẽ có các yêu cầu khác nhau, cụ thể:

  • Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phải đáp ứng các yêu cầu sau: Có triển vọng tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả; có địa chỉ ứng dụng cụ thể hoặc có khả năng thương mại hóa…;

  • Đề tài nghiên cứu cơ bản phục vụ công tác xây dựng chính sách và quản lý phải đáp ứng yêu cầu sau: Tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết các vấn đề thực tiễn; có tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành; khuyến khích tham gia đào tạo sau đại học;

  • Thời gian thực hiện nhiệm vụ cấp bộ không quá 24 tháng và cấp cơ sở không quá 12 tháng tính từ ngày ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ;

  • Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ chỉ do một cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ, có các thành viên chính và thành viên tham gia nghiên cứu và một thành viên làm thư ký khoa học, không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm.

Xem yêu cầu đối với đề án khoa học tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

241

Văn bản liên quan