Thời gian xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Ngày 16/7/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 17/2013/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước xem xét, xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ với các trường hợp sau đây:

thoi gian xac nhan dang ky khoan phat hanh trai phieu quoc te, Thong tu 17/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Các hợp đồng, thỏa thuận ký chính thức phù hợp với các dự thảo lần cuối đã gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 17/2013/TT-NHNN.

  • Các hợp đồng, thỏa thuận ký chính thức có nội dung khác với các dự thảo lần cuối đã gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 17, nội dung các hợp đồng, thỏa thuận ký chính thức đảm bảo không trái với quy định của pháp Luật Việt Nam. Trường hợp này, doanh nghiệp gửi Ngân hàng Nhà nước văn bản báo cáo rõ các nội dung liên quan.

Trường hợp không đáp ứng các trường hợp trên, trong hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ đăng ký khoản phát hành.

Ngân hàng Nhà nước sao gửi văn bản xác nhận đăng ký khoản phát hành của doanh nghiệp cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) để phối hợp theo dõi và quản lý hoạt động vay, trả nợ của doanh nghiệp thông qua hình thức phát hành trái phiếu quốc tế.

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/9/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

49

Văn bản liên quan