Thời hạn báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Ngày 26/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 35/2016/TT-BTTTT quy định cụ thể về thời hạn báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Theo đó, kỳ báo cáo nghiệp vụ bưu chính được Thông tư 35 quy định như sau:

  • Đối với báo cáo 6 tháng: Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo;
  • Đối với báo cáo năm: Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Bên cạnh đó Thông tư 35 còn quy định về thời hạn gửi báo cáo cụ thể như sau:

  • Đối với báo cáo 6 tháng: Trước ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo;
  • Đối với báo cáo năm: Trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo năm báo cáo.

Ngoài ra Thông tư 35 còn quy định kinh phí thực hiện các hoạt động thu thập, tổng hợp số liệu và xây dựng báo cáo nghiệp vụ bưu chính của các đơn vị nhận báo cáo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được cân đối trong kế hoạch chi hàng năm của đơn vị.

Xem chi tiết Thông tư 35/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan