Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án theo Thông tư 32

Ngày 24/10/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng; thời gian thẩm tra và phê duyệt tính từ ngày cơ quan thẩm tra nhận đủ hồ sơ trình duyệt của Chủ đầu tư. Thời gian tối đa được quy định cụ thể như sau:

Đơn vị: tháng

Loại dự án

Thời hạn tối đa nộp HSQT trình phê duyệt quyết toán (bao gồm cả thời gian kiểm toán)

Thời gian tối đa để thẩm tra, phê duyệt

Dự án quan trọng quốc gia

09

07

Dự án nhóm A

09

04

Dự án nhóm B

06

02

Dự án nhóm C

03

01

Xem thẩm quyền phê duyệt quyết toán tại Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan