Thông báo kết quả cuộc họp của cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg vào ngày 09/11/2018 nhằm quy định về việc thông báo kết quả cuộc họp của cơ quan hành chính nhà nước

Theo đó, Quyết định 45 quy định người chủ trì họp quyết định việc ghi biên bản, ghi âm, ghi hình cuộc họp. Đơn vị chủ trì tổ chức họp tổ chức ghi biên bản, ghi âm, ghi hình cuộc họp theo chỉ đạo. Việc lưu trữ tài liệu ghi âm, ghi hình cuộc họp thực hiện theo đúng quy định.

Biên bản phải được ghi đầy đủ, chính xác nội dung, diễn biến cuộc họp, gồm những nội dung chính sau đây:

  • Người chủ trì và danh sách những người tham dự có mặt tại cuộc họp;
  • Trình tự, diễn biến, nội dung, vấn đề được trình bày và thảo luận tại cuộc họp;
  • Ý kiến phát biểu của những người tham dự họp;
  • Các kết quả biểu quyết (nếu có);
  •  Kết luận của người chủ trì họp và các quyết định được đưa ra tại cuộc họp.

Đồng thời, Quyết định 45 còn quy định đối với các cuộc họp cần ra thông báo kết luận, căn cứ chỉ đạo của người chủ trì cuộc họp, cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm phải ra thông báo kết luận cuộc họp bằng văn bản, gửi cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc họp.

Xem chi tiết Quyết định 45/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

559

Văn bản liên quan